بلوز پشت باز
پیراهن یقه چین کش
پیراهن آستین پاپیونی
پیراهن حریر دکلته
پیراهن دکلته یقه چین دار