لباس های آینده

لباس هایی از جنس اسپری

“مانل تورس” طراح اسپانیایی به تازگی ایده ای جدید را برای طراحی لباس های آینده پیاده سازی کرده است.ایده او استفاده از لباس های اسپری شده روی بدن هستند که با مواد خاصی درست شده و پس از مدتی که روی بدن می مانند به لباس تبدیل می شوند.