خطای دید لباس و تاثیر آن در لاغر تر شدن

خطای دید لباس

دانستن نکات انتخاب لباس مطابق با شکل بدن و متعادل نمودن ویژگی های فیزیکی تان کاری دشوار است. یکی از راه های کنار آمدن با بدنی که دارید، از طریق خطای دید لباس است. تصاویر زیر نشان می دهند که این کار چقدر آسان و موثر است. مساله این است: هر راه حلی برای ایجاد تعادل فیزیکی از طریق خطای دید لباس است. بنابراین، اگر می توانید استاد این امر شوید، دیگر نسبت به لباس هایی که می پوشید احساس بدی نخواهید داشت.

خطا های دید در شکل زیر

خطای دید متداول، تمام خط ها یک اندازه اند، اما خط سمت راست بلندتر است.

خطای دید لباس