بستن دکمه کت مردانه یک دکمه

بستن دکمه کت ‌های تک دکمه‌ یک ردیفه

کت‌ هایی که دکمه های تک ردیف دارند با داشتن تنها یک دکمه از سایر کت ها متمایز می‌شوند. ریشه طراحی این کت ها از کت های سنتی لباس شب است، غالبا کت ‌های تک دکمه از سایر کت ‌ها بلندتر برش می‌ خورند.

دکمه این نوع کت ‌ها باید همیشه به هنگام ایستادن بسته باشد.

در هنگام نشستن دکمه کت باید باز شود تا از چروک شدن کت جلوگیری شود.