الگوی دامن شش ترک

الگوی دامن شش ترک

آموزش دوخت دامن شش ترک

برای الگوی دامن شش ترک به صورت دامن 4 ترک عمل می کنیم  با این تفاوت که (17.5= 6÷100) در این صورت مستطیل بدست آمده 16.7= AB و 60 = AC خط باسن را کشیده، اندازه دور کمر را به 6 تقسیم کرده (11.6=  6÷ 70) و 5.1=11.6-16.7 و 2.5 =2÷5.1 یعنی 2.5 سانتی متر از هر طرف خط AB به داخل می آییم. از دو نقطه بدست آمده او زمان طبیعی را می کشیم. دامن 6 ترک را نیز می توانیم به دلخواه تغییر دهیم یعنی اوزمان را بیشتر کنیم یا از خط کمر اوزمان را بکشیم.

برای اندازه گیری بدن به آموزش اندازه گیری شیک دوز مراجعه فرمایید.
هر 6 قسمت دامن شش ترک را به می دوزیم و برای کمر و زیپ مانند آموزش دوخت دامن تنگ عمل کنید.
تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.

هرگونه کپی برداری تنها با لینک به این صفحه شیک دوز مجاز است.