آموزش تصویری دوخت دامن پوفی

برای دوخت دامن پوفی ابتدا یک آسنر دامن فون را دوخته و پایین آن را تو گذاشته و دوخت می رویم. برای آموزش دوخت دامن تنگ ساده و دامن فون به صفحات مربوط مراجعه فرمایید.

5 سانت از بالای دامن را به داخل تا کرده و لبه آن را چرخ می کنیم. سپس 5 مرتبه به فاصله 1 سانتی متر روی آن را چرخ می کنیم تا کش های 1 سانتی متری از آن عبور دهیم.

2 نوار توری به اندازه 3 متر در 17 سانتی متر

4 نوار توری  به اندازه 3 متر در 21 سانتی متر

بریده و نوارهای 21 سانتی متری و 17 سانتی متری را به هم وصل می کنیم.

نوارها را به روی هم به صورت چین دار می دوزیم. سپس تورها را از کمر به دامن دوخته و کش ها را درون کمر رد می کنیم.

دامن پوفی شما حاضر است.