آموزش تصویری دوخت جیب فیلتاپی

آموزش دوخت جیب فیلتاپی در این ویدئو ارائه شده است. دو تکه پارچه به اندازه جیب در نظر گرفته و قسمت در جیب را لایی می چسبانیم، سپس خطوط در جیب را دوخته و وسط آن را قیچی می کنیم و بر می گردانیم.

اضافه جیب را از هر طرف نیم سانت به وسط جیب تا می زنیم و برای ثابت کردن از پشت جیب کنار آن را چرخ می کنیم.