چند ایده طراحی لباس و پارچه از نمادها و امکان تاریخی ایران

در زیر چند ایده طراحی لباس و مانتو با استفاده از نمادهای ایرانی و امکان تاریخی ارائه شده است.  این مدل های خلاقانه علاوه بر زیبایی، نمادهای ایرانی را نیز ترویج می کند.