الگوی دامن کله قندی

الگوی دامن کله قندی

آموزش دوخت دامن کله قندی

برای  کشیدن کادر دامن کله قندی اندازه دور باسن را به 10 تقسیم کرده 10=10÷100. برای اندازه قد دامن از خط AB تا پایین می کشیم، مستطیل ABCD بدست می آید. خط باسن را کشیده و محاسبات زیر را انجام می دهیم.

7 =10 ÷ 70

3=10-7

1.5=2÷3

پس از بدست آمدن هر ترک به اندازه دلخواه به صورت کله قندی بریده و بین هر ترک وصل می کنیم. در این صورت این کله قندها به صورت اول قرار می گیرند. برای دوخت دامن کله قندی روی پارچه اول یک ترک را به یک کله قند می دوزیم و سپس ترک دیگر را کنار آن می دوزیم و همین طور ادامه می دهیم.

دوخت کمر و زیپ را در آموزش دوخت دامن تنگ بخوانید.

تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.

هرگونه کپی برداری تنها با لینک به این صفحه شیک دوز مجاز است.