اندازه گیری خیاطی بانوان

در این قسمتِ آموزش خیاطی، روش اندازه گیری خیاطی بر اساس روش گرلاوین ارائه خواهد شد. تفاوت اندازه گیری بر اساس روش مولر نیز در انتها توضیح داده خواهد شد.

شماره هایی که در عکس مشخص شده است، به شرح زیر است:

0- دور گردن 8- دور باسن
1- سرشانه 9- قد پشت
2- کارور جلو 10- کارور پشت
3- طول سینه 11- قد آستین
4- دور سینه 12- دور بازو
5- فاصله سینه 13- دور مچ
6- قد جلو 14- قد شلوار
7- دور کمر 15- فاق