الگوی پنس های بالاتنه

الگوی پنس بالاتنه

آموزش الگوی پنس ها

رسم الگوی پنس ها را در این آموزش فرا خواهید گرفت.

برای رسم پنس ها ابتدا باید محل سر سینه را الگو پیدا کنیم. فاصله ی سینه را نصف کرده و از خط قد جلو اندازه می زنیم. 10=20/2

از گودی گردن به صورت کج، طول سینه را اندازه می زنیم یعنی 20 سانتی متر.

برای پنس سرشانه 1/10 نصف سینه را اندازه می گیریم. 5=50/10

هر شانه را نصف می کنیم. 7=14/2

از روی خط شانه هفت سانتی متر اندازه می گیریم. سپس cm 5 پنس اندازه می گیریم. مجددا cm 7 ما بقی را اندازه می گیریم. پنس بدست آمده را به سر سینه وصل می کنیم.

باید کمبود کارور را به کارور اضافه کنیم و به سرشانه جدید وصل کنیم در آخر حلقه را می کشیم.

پنس کمر

اختلاف نصف سینه و نصف کمر را بدست می آوریم 15=35-50

حاصل را تقسیم بر 4 کرده، پنس ها را ایجاد می کنیم. 3.5 = 4 ÷15

تذکر : پنس جلو را به خاطر برآمدگی شکم کمتر می گیریم و به پنس پشت اضافه می کنیم. پنس پهلو هر کدام 3.5 سانتی متر به خط سینه وصل می کنیم.

براي پنس جلو از فاصله سینه خطی مستقیم به کمر وصل می کنیم. Cm 1 از یک طرف و cm 1 از طرف دیگر جدا می کنیم و به خط سر سینه وصل می کنیم. بنابرین پنس جلو cm 2 می شود.

برای پنس پشت کمر پشت را بدون محاسبه پنس بقل اندازه می گیریم و نصف می کنیم. خطی مستقیم به خط سینه وصل می کنیم. سپس 5 را نصف کرده از هر طرف اندازه می گیریم و به خط سینه وصل می کنیم.

پنس زیر سینه

از خط مقابل سینه 5 تا 7 سانتی متر پایین آمده به صورت کج خطی به نوک سینه وصل می کنیم.

پنس سرشانه پشت

این پنس برای اشخاصی است که کارور پشت شان  از سرشانه بیرون زده، ابتدا از خط کارور مستقیم به طرف سرشانه وصل می کنیم. اضافه بدست آمده را به اضافه سرشانه کرده تقسیم بر 2 می کنیم.  8=16/2=2+14

سر شانه را نصف کرده به صورت cm 8 خطی مستقیم به سر پنس پشت وصل می کنیم، اضافه بدست آمده را از سرشانه به صورت پنسی به طول 8 تا 10 سانتی متر ایجاد می کنیم.
تلگرام شیک دوز shikdooz_com را دنبال کنید.

هرگونه کپی برداری تنها با لینک به این صفحه شیک دوز مجاز است.