الگوی دامن شلواری

الگوی دامن شلواری

آموزش دوخت دامن شلواری

برای کشیدن الگوی دامن شلواری ابتدا الگوی اصلی دامن را کشیده و به اندازه بلندی فاق از خط کمر هم در قسمت وسط پشت و هم در قسمت وسط جلو به سمت پایین علامت می زنیم.

از نقاط به دست آمده در قسمت جلو 3 تا 6 سانتی متر و در قسمت پشت 8 تا 10 سانتی متر اضافه می کنیم.

در قسمت جلو نقطه A را به خط باسن وصل می کنیم.

در قسمت پشت در خط کمر مقداری به داخل می رویم و از نقطه به دست آمده به خط باسن بزرگ وصل می کنیم و از آنجا به نقطه B وصل می کنیم. به ازای مقداری که در قسمت پشت کم کردیم، از پنس های پشت و پهلو کم می کنیم.

برای اندازه گیری فاق می توان روش های متفاوتی را انتخاب کرد، اما به طور قانونی بلندی فاق برابر با 1/3 دور کامل باسن یعنی  33 = 3 ÷100 است.
توجه کنید که اشخاصی که گرد هستند فاقشان بزرگتر از اشخاص پهن است.

آموزش دوخت دامن شلواری مدل دار

الگوی اصلی دامن شلواری را کشیده می توان روی الگو  تمام مدلهای قبل را پیاده کرده (فون – پلیسه – کلوش).

اگر دامن فون باشد زیر پنسها را قیچی کرده تا خط باسن اوزمان می دهیم.

اگر تمام فون باشد پنسها را تا بالا قیچی می کنیم و هر قدر که بخواهیم آن را باز می کنیم.

برای دامن پلیسه کادر را به قسمتهای مساوی تقسیم می کنیم و مانند دستور دامن پلیسه عمل می کنیم.

برای دامن کلوش از الگوی ساده دامن کلوش استفاده می شود.

تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.

آموزش دوخت دامن شلواری پیله دار

برای کشیدن الگوی این دامن شلواری الگوی اصلی دامن را کشیده و پنس پشت را می کشیم.

از  طرف جلو و پشت 10 سانتی متر اضافه می کنیم.

مانند دامن شلواری قبل بقیه الگوی دامن شلواری را کشیده یعنی cm 33 از خط کمر تا پایین در پشت و جلو علامت می زنیم.

در قسمت جلو 3 تا  cm 6 به طرف جلو می رویم و در قسمت پشت 8 تا 10 cm به سمت پشت می رویم.

در الگوی پشت دامن از خط کمر 3 سانتی متر به طرف بالا می رویم و از خط پهلو به آن وصل می کنیم (باید توجه داشت که از بالای پنس پشت  cm 3 بالا می رویم).

الگوی پشت و جلو را از هم جدا کرده تا جایی که الگوها از هم جدا نشوند.

هر یک از الگوها را روی پارچه قرار داده با چند سانتی متر جای دوخت دور آن را می بریم و قسمتهای بریده شده را کوک شل می کنیم.

cm 10 اضافه در پشت و جلو همان پیله دو قلو در وسط و پشت دامن شلواری است.

برای دوخت ابتدا پاچه های شلوار و سپس فاق آن را می دوزیم. از پشت پارچه پیله ها را دوخت می زنیم که باز نشود.

هرگونه کپی برداری تنها با لینک به این صفحه شیک دوز مجاز است.