آموزش دوخت انواع پیله دامن

در این آموزش، انواع پیله دامن آموزش داده می شود.

پیله دو قلو در جلوی دامن

اگر بخواهیم پیله دو قلو باشد 20 سانتی متر اوزمان می دهیم اگر بخواهیم پیله به یک طرف باشد 10 سانتی متر اوزمان می دهیم.

پیله یک طرفه روی زانو

برای کشیدن الگوی پیله یک طرفه روی زانو ابتدا الگوی جلوی دامن را کشیده و یکی از پنسها را تا پایین قیچی کرده و 20 سانتی متر اوزمان می دهیم  این در صورتی است که پیله دو قلو باشد. اما اگر پیله یک طرفه باشد 10 سانتی متر او زمان می دهیم.

پیله دو قلو در پشت دامن

برای کشیدن این دامن الگوی پشت دامن را بطور کامل کشیده بین درز پشت را 20 سانتی متر 1 و زمان می دهیم و به صورت زیر آن را می بریم.

الگوی پیله دو قلو یا یک طرفه در پهلوی دامن

کشیدن این الگو مانند الگوی قبلی است با این تفاوت که پیله در درز پهلو قرار دارد باید توجه داشت اگر عرض پارچه زیادی بود می توانیم الگو را یک تکه در آورد در غیر این صورت درز می خورد.

دامن با دوخت تزئینی یا پیله کج

برای کشیدن الگوی این دامن، الگوی جلوی  دامن را کشیده و تزئینات لازم را روی آن می دهیم. خط های قرمز را روی الگو قیچی می کنیم الگو را روی پارچه قرار می دهیم. اندازه پنس به تعداد پیله ها تقسیم کرده به اندازه مقدار بدست آمده بین پیله ها روی پارچه می گذاریم می توانیم پس از ایجاد روی پارچه، اطراف پارچه را با جای دوخت قیچی کنیم.

پیله دامن در طرف چپ

الگوی دامن را کشیده و پیله ها را روی دامن مشخص می کنیم سپس قسمتهای قرمز را می بریم و به اندازه دلخواه روی پارچه فاصله می گذاریم برای کنترل کمر اندازه پنس را به تعداد پیله ها تقسیم می کنیم و این مقدار را به  فاصله پین پیله ها اضافه می کنیم (فقط از سمت خط باسن به بالا) برای مثال اگر اندازه پنس جلو 2 سانتی متر باشد آن را  به تعداد پیله ها تقسیم می کنیم. تقریباً 5/0 این مقدار را از دو طرف هر یک از پیله ها کم می کنیم یعنی اندازه بدست آمده اندازه کمر مورد نظر است (همان خطوط قرمز رنگ روی الگوی دامن است).

تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.

الگوی پیلی کج روی دامن