الگوی دامن پلیسه

الگوی دامن پلیسه

آموزش دوخت دامن پلیسه

برای کشیدن الگوی دامن پلیسه ابتدا کادری به اندازه نصف دور دامن و قد 60 سانتی متر می کشیم. این کادر را به دلخواه و به فاصله های منظم تقسیم می کنیم.

برای مثال اگر بخواهیم دامن پیله های 5 سانتی متر داشته باشد اندازه دور باسن را بر 5 تقسیم کرده و تعداد پیله ها را بدست می آوریم یا  5 سانت 5 سانت روی الگو علامت می زنیم. اندازه های بدست آمده را تا پایین خط می کشیم و به پایین وصل می کنیم برای کنترل اندازه دور کسر، ابتدا نصف دور کمر را از نصف دور باسن کم می کنیم (15=35-50)  و آن را به تعداد پیله ها تقسیم می کنیم  5/1=10÷15 و عدد بدست آمده را بر دو تقسیم کرده (7/0=2÷5/1) یعنی مقدار 7/0 از دو طرف پیله تا خط باسن باید کم کرد تا اندازه کم با اندازه کمر مورد نظر مساوی باشد. قسمتهای (J,I,H,G,F,E,D,C,B,A) را از یکدیگر جدا کرده و روی پارچه با فاصله دلخواه قرار داده دور هر یک ار کوک شل می زنیم.

برای دوخت دامن پلیسه، می توانید پارچه پلیسه شده از اتوشویی را بر اساس الگوی خودتان ببرید و سپس کمر و زیپ را مانند آموزش دوخت دامن تنگ بدوزید.

تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.