نکات مهم دوخت نوار اریب در لباس

نحوه دوخت نوار اریب در این ویدئو آموزش داده شده است.

نکات مهم در رابطه با دوخت نوار اریب در گوشه لباس و پارچه را می توانید در این فیلم آموزشی ملاحظه فرمایید.

پیش از دوخت لازم است گوشه ها را چرت بزنید.