دوخت کمر دامن

آموزش دامن فون خمره ای

در این آموزش به دوخت دامن فون می پردازیم. سه نوع دامن فون وجود دارد که در ادامه هر یک از آنها توضیح داده خواهد شد.
الگوی دامن خمره ای مانند دامن تنگ ساده است (برای مطالعه به آموزش دامن تنگ ساده مراجعه فرمایید). هنگامی که تمام الگو را کشیدیم بین 5-4-3 سانتی متر از هر طرف پایین خط پهلو زیاد می کنیم و آن را به خط باسن وصل می کنیم.

برای افرادی که دارای پشت ران هستند از خط باسن 10 سانتی متر به پایین می آییم و بعد خط را می کشیم. روش برش و دوخت نیز مانند دامن تنگ ساده است که می توانید در آن صفحه مطالعه فرمایید.